Τι ισχύει για προϊόντα κρέατος με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Άρθρο 18

Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών νωπών – κατεψυγμένων

1. Όποιος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην εμπορία και διακίνηση νωπών – κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιρινών νωπών -κατεψυγμένων, και άλλων κρεάτων οφείλει να εκδίδει και να κατέχει όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και να τα επιδεικνύει στις ελεγκτικές αρχές. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια αναγράφονται με ευκρίνεια όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Επί των εκδιδομένων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοειδών καθώς και χοιρινών κρεάτων νωπών – κατεψυγμένων, αναγράφεται και κατονομάζεται πλήρως και ολοκληρωμένα, η περιγραφή κάθε πωλούμενου είδους των εν λόγω κρεάτων.

3. Ειδικά οι αναγραφόμενες στο τιμολόγιο ενδείξεις “με οστά” ή “χωρίς οστά”, μπορούν να αντικαθίστανται με τις ενδείξεις “Μ/Ο” ή “Α/Ο”, αντίστοιχα.

4. Σε όλα τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος – σφάγιου (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων στοιχείων και η κατάταξη του σφάγιου, βάση της Κοινοτικής Κλίμακας Κατάταξης, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1249/2008 όπως ισχύει. και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τον τρόπο απεικόνισης των ενδείξεων αυτών. Επίσης επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

Α. Για μη έκδοση/κατοχή των προβλεπομένων παραστατικών αξίας αγαθών μέχρι χίλια ευρώ ( 1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παραστατικό.

Β. Για μη έκδοση/κατοχή των προβλεπομένων παραστατικών αξίας αγαθών από χίλια ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παραστατικό.

Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.

Δ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παραστατικό.

Άρθρο 19

Τήρηση πινακίδων – Έκθεση κρεάτων προς πώληση

1. Οι λιανοπωλητές κρεάτων υποχρεούνται στην τήρηση πινακίδων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, με τις παρακάτω ενδείξεις:

Α. Το είδος (π.χ. μοσχάρι, κατσίκι, χοιρινό, αρνί, συκώτι, μόσχου, κεφάλι αρνίσιο, γλώσσα μόσχου κ.λπ.).

Β. Το τεμάχιο κρέατος (π.χ. σπάλα, κόντρα, μπάλα, καπάκι, στήθος, λάπα, ελιά κ.λπ.).

Γ. «ΜΕ ΟΣΤΑ» ή «ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ».

Δ. Την καταγωγή – προέλευση του κρέατος όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη ενωσιακή (Καν.(ΕΚ) αριθ. 1760/2000, Καν.(ΕΚ) αριθ. 1825/2000, Καν (ΕΚ) 853/2004, Καν(ΕΚ) 854/2004, Καν. (ΕΕ1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας όπως ισχύει

Ε. Την τιμή λιανικής πώλησης, κατά μονάδα βάρους.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι :

Α. Για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για μη αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Δ. Για μη αναγραφή ενδείξεων με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και την τελική τιμή πώλησης με έντονη γραφή (bold), πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Ε. Για αναγραφή ανακριβών-παραπλανητικών ενδείξεων όσον αφορά την καταγωγή – προέλευση του κρέατος, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

 

  • Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).