Κεμπάρη Μαρία
¨ΚΟΤΕΜΠΟΡΙΚΗ¨
Οδός :  Βασ. βασιλείου
Αριθ.:
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 22095
Web. :
email: